חברה בע”מ

חברה בע”מ הינה התאגדות של אדם או מספר אנשים לשם ביצוע פעילות עסקית.
לחברה יש מניות, ועפ”י אחוז המניות לאדם, נקבע הרכב הבעלות על החברה.
פתיחת החברה מתבצעת באמצעות עורך דין ברשם החברות(משרד המשפטים).
לצורך הליך הרישום יש למלא טופס בקשה לרישום חברה,תקנון חברה,הצהרת דירקטורים ראשונים ועוד(כל הטפסים הללו ע”י עורך דין).
לאחר הרישום מקבלים תעודת התאגדות מרשם החברות.
שלב הבא הינו פתיחת תיק במע”מ ומס הכנסה..

מע”מ
לצורך פתיחת תיק ניתן לגשת לתחנת מע”מ רלוונטית או באמצעות רואה חשבון.המסמכים הנדרשים:
1.תעודת התאגדות מרשם החברות.
2.תקנון חברה.
3.פרוטוקול מורשה חתימה.
4.מינוי מנהלים.
5.אישור על ניהול חשבון בנק.
6.חוזה שכ”ד.
7.צילום ת.ז. בעלי המניות.
הדיווח למע”מ מתבצע כל חודש / חודשיים בהתאם למחזור השנתי של העסק . עד 1,500,000 ₪ בשנה הדיווח הינו אחת לחודשיים . מעל 1,500,000 הדיווח כל חודש, ב-15 לחודש העוקב . בדיווח הנ”ל למע”מ, מרכזים את כל ההכנסות מול כל ההוצאות מפרידים את המע”מ שלהם, ואת ההפרש בין המע”מ שגבה העוסק מלקוחותיו לבין המע”מ ששילם לספקים ונותני שרותים- יש (לדווח) ולשלם.

מס הכנסה
לאחר פתיחת תיק במע”מ, ניגשים למס הכנסה,עם צילום ת.ז וטופס בקשה לפתיחת תיק במס הכנסה.
הדיווח הנדרש למס הכנסה הינו מאזן של החברה.לצורך הפקתו של המאזן החברה נדרשת להנהלת חשבונות כפולה במשך כל השנה.
במקביל להגשת המאזן, נדרשים בעלי החברה בהגשת דוח שנתי מידי שנה, ואחת למספר שנים להגיש הצהרת הון(נקבע עפ”י דרישה ממס הכנסה).
כמו כן נקבע על ידי מס הכנסה תשלום מקדמות חודשי / דו חודשי. המקדמות מחושבות כאחוז שנקבע ע”י מס הכנסה מהמחזור של החברה.זהו סכום אשר החברה משלמת מראש בגין ההכנסות לאותה שנה. ע”פ הדוחות, נקבעת ההכנסה הסופית משנת המס, ובהתאם לכך מתבצעת ההתחשבנות עם מס הכנסה אם שולם יותר מידי מקדמות, החברה תקבל החזר.

ביטוח לאומי
בעלי המניות נחשבים כשכירים של החברה.במידה ומושכים משכורת מהחברה אזי הדיווח על כך במסגרת המעסיק בלבד.אין צורך בפתיחת תיק אישי בביטוח לאומי.
מעסיק
החברה נדרשת לדווח בטופס מיוחד למס הכנסה כי הינה מעסיקה עובדים . מס הכנסה מעביר באופן אוטומטי את הטופס לביטוח לאומי ובשתי הרשויות הללו נפתח לחברה תיק ניכויים.הדיווח השוטף הוא חודשי / דו חודשי בהתאם לקביעת הרשות הרלוונטית, ולמספר העובדים . הדיווח הינו בגין מס הכנסה עובדים וביטוח לאומי עובדים.הדיווחים הנ”ל הם בנוסף לדיווחים השוטפים של החברה.

כל הדיווחים החודשיים/דו חודשיים נעשים באמצעות פנקסים יעודיים הנשלחים ע”י הרשויות