עוסק מורשה
צורת ההתאגדות הנפוצה.

מע”מ- לצורך פתיחת תיק, עליך למלא טופס בקשה למע”מ, לצרף חוזה שכירות(או עבודה מהבית), צילום ת.ז , אישור על חשבון בנק(אישור מהבנק או צילום צ’ק שבו מופיעים פרטי העוסק).חובה לגשת פיסית עם המסמכים לתחנת מע”מ רלוונטית, או לפתוח את התיק באמצעות רואה חשבון. נציג מע”מ מנפיק תעודת עוסק מורשה.  .
הדיווח למע”מ מתבצע כל חודש / חודשיים בהתאם למחזור השנתי של העסק. עד 1,500,000 ₪ בשנה, הדיווח הינו אחת לחודשיים. מעל 1,500,000, הדיווח הינו מידי חודש. הדיווח/תשלום מתבצע ב-15 בחודש לאחר התקופה המדווחת. בדיווח הנ”ל למע”מ, מרכזים את כל ההכנסות מול כל ההוצאות מפרידים את המע”מ שלהם, ואת ההפרש בין המע”מ שגבה העוסק מלקוחותיו, לבין המע”מ ששילם לספקים ונותני שרותים, יש (לדווח) ולשלם.
מס הכנסה-לאחר פתיחת עוסק מורשה במע”מ, ניגשים למס הכנסה עם צילום תעודת עוסק מורשה, צילום ת.ז וטופס בקשה לפתיחת תיק במס הכנסה .
הדיווח הנדרש למס הכנסה הינו דו”ח שנתי אחת לשנה, המסכם את כל ההכנסות וההוצאות של העוסק לשנת המס החולפת מ- 01.01 עד ה-31.12. , את הדו”ח יש להגיש עד לתאריך ה-30.06 בשנה העוקבת.
במקביל להגשת דוחות שנתיים, נדרשים אחת למספר שנים להגיש הצהרת הון.
כמו כן נקבע על ידי מס הכנסה תשלום מקדמות חודשי / דו חודשי. המקדמות מחושבות כאחוז שנקבע ע”י מס הכנסה מהמחזור של העסק.זהו סכום אשר העוסק משלם מראש בגין ההכנסות לאותה שנה. ע”פ הדוח השנתי נקבעת ההכנסה הסופית משנת המס, ובהתאם לכך מתבצעת ההתחשבנות עם מס הכנסה, אם שולם יותר מידי מקדמות יתקבל החזר.
ביטוח לאומי-יש לדווח בטופס יעודי (דין וחשבון רב שנתי)לביטוח לאומי על היותך עצמאי . התשלום לביטוח לאומי הינו כל 15 לחודש העוקב בגין החודש שחלף (בדיוק כמו עוסק פטור).
סכום התשלום לביטוח לאומי יקבע כאחוז מסך הרווחים, כאשר בשנה הראשונה מצהיר העוסק על הרווחים הצפויים, ועל פיהם נקבע סך התשלומים לביטוח לאומי. בכל מקרה ישנו תשלום מינימום חודשי, אשר נקבע לעצמאי, ומתעדכן מעת לעת.
מעסיק-הינך נדרש לדווח בטופס מיוחד למס הכנסה כי הינך מעסיק עובדים. מס הכנסה מעביר באופן אוטומטי את הטופס לביטוח לאומי, ובשתי הרשויות הללו נפתח תיק ניכויים.הדיווח השוטף הוא חודשי / דו חודשי בהתאם לקביעת הרשות הרלוונטית, ולמספר העובדים. הדיווח הינו בגין מס הכנסה עובדים וביטוח לאומי עובדים. הדיווחים הנ”ל הם בנוסף לדיווחים השוטפים של בעל העסק.

כל הדיווחים החודשיים/דו חודשיים נעשים באמצעות פנקסים יעודיים הנשלחים ע”י הרשויות.